Dotacje UE

OGŁOSZENIE ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA

W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę – wybrano wykonawcę kampanii reklamowej – spółkę: MK GROUP sp. z o.o.  sp.k., adres: ul. Wojska Polskiego 49, 60-624  Poznań, NIP: 9721209108. Wybór uzasadniony jest spełnieniem przez tego oferenta i jego ofertę warunków określonych w przedmiotowym Zapytaniu ofertowym oraz uzyskaniem najwyższej ilości punktów za kryteria oceny oferty.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Zmiana zapytania ofertowego dot. tabeli strona 18.

Pełna treść ogłoszenia o zakończeniu postępowania oraz wyborze oferenta.