INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO, informujemy:

Informujemy, że:

 1. Administratorem danych jest: Perla Polska sp. z o.o. sp.k., ul. Europejska 10, 76-200 Słupsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000339598, NIP 8393112093.
 2. Podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit a, b i f RODO.
 3. Głównym celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawieranych umów cywilnoprawnych oraz ochrona bezpieczeństwa osób i mienia poprzez stosowanie monitoringu. W pozostałych przypadkach przetwarzanie danych osobowych wymaga Pana/Pani zgody.
 4. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem Danych przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Perla Polska sp. z o.o. sp.k..
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z umowy oraz z przepisów dotyczących rachunkowości oraz dodatkowo prawa cywilnego w zakresie dotyczącym wykonywania umowy oraz dochodzenia roszczeń z niej wynikających.
 6. Zapis z monitoringu przechowywany będzie przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania.
 7. Dane osobowe pozyskane na podstawie zgody przetwarzane będą do czasu jej wycofania.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Realizacja praw odbywa się na zasadach określonych w RODO.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi zawarta między stronami umowa, jednakże jest to niezbędne do zawarcia umowy i wykonania jej przedmiotu.
 12. W przypadku braku zgody na przetwarzanie wizerunku przy użyciu monitoringu nie jest zalecane wejście na teren Administratora danych. Przebywanie na terenie Administratora danych wiąże się z akceptacją przetwarzania wizerunku. Monitorowane obiekty i obszary zostały odpowiednio oznakowane.
 13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu.