Regulamin

Regulamin konkursu „Gra z okazji Dnia Hummusu – filtr AR”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin konkursowy (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Gra z okazji Dnia Hummusu – filtr AR”.

Wyłącznym organizatorem i koordynatorem konkursu „Gra z okazji Dnia Hummusu – filtr AR” (dalej „Konkurs”) jest spółka Od Kuchni Magdalena Malutko-Kubisiak Tomasz Kostecki Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Chodakowskiej 12 (dalej „Organizator”).

Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i art. 921 Kodeksu Cywilnego. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.).

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na portalu Instagram na profilu Perla PEŁNA DOBRA pod adresem: https://www.instagram.com/perla_pelna_dobra/ (dalej: Fanpage)

Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg, realizację i obsługę Konkursu, wydanie nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji dotyczących sposobu przeprowadzenia Konkursu.

Fundatorem nagród w Konkursie jest Perla Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Słupsku (76-200) przy ul. Europejskiej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000339598, posługująca się numerem identyfikacji podatkowej (NIP): 8393112093, o kapitale zakładowym w wysokości 560 000 zł (dalej „Fundator”).

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I CZAS TRWANIA KONKURSU

Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, przebywająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w czasie trwania Konkursu oraz posiadająca zweryfikowany profil w serwisie Facebook.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Fundatora, a także osoby pozostające z tymi podmiotami w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu oraz członkowie rodzin wszystkich wskazanych powyżej osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.

Konkurs trwa od dnia 12.05.2023 r. od godziny 15:00:00 do dnia 19.05.2023 r. do godziny 23:59:59.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz serwisu Instagram w trakcie trwania Konkursu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie profili przez serwis Instagram.

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe Uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz zbierane są i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz realizacji i wydania nagród. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród.

Uczestnicy i Zwycięzcy Konkursu biorąc udział w konkursie mogą wyrazić zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych przez Organizatora Konkursu ich danych osobowych oraz wizerunku na oficjalnym profilu marki Perla. PEŁNA DOBRA w serwisie Instagram. W przypadku wyrażenia takiej zgody Uczestnicy nie są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu. Zwycięzcy są zobowiązani do wyrażenia zgody na publikację wizerunku dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora.

Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu przed przystąpieniem do Konkursu. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

 1. ZASADY KONKURSU I NAGRODY

Aby wziąć udział w konkursie, należy użyć filtra marki Perla PEŁNA DOBRA “Złap hummus i wygraj” na swoim Instastories i zagrać w grę, która polega na złapaniu jak największej ilości spadających hummusów do koszyka.

Następnie swój wynik należy opublikować na swoim profilu na Instastories w formie nagrania z gry lub screenshota wyniku i oznaczyć profil marki Perla PEŁNA DOBRA (@perla_pelna_dobra).

W Konkursie odrzucone zostaną publikacje, które:

 • zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotyczne, propagujące przemoc;
 • zawierają treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym;
 • zawierają treści niezgodne z prawem;
 • zawierają treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem;
 • naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre imię, wizerunek;
 • naruszają dobre obyczaje;
 • naruszają zasady etykiety;
 • nie spełniają innych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

W czasie trwania Konkursu dany Uczestnik może kilkukrotnie spróbować swoich sił w grze i próbować poprawić swój wynik.

Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagrody oraz decydującym o przyznaniu nagród będzie Komisja konkursowa.

Komisja konkursowa składa się z przedstawicieli komisji Organizatora.

Komisja konkursowa dokona weryfikacji zgodności komentarzy konkursowych Uczestników z Regulaminem. Jeśli dany komentarz nie spełnia jego warunków, Organizator ma prawo wykluczyć go z Konkursu.

Komisja konkursowa będzie na bieżąco monitorowała wyniki publikowane przez użytkowników i wyłoni osoby z najwyższymi wynikami w grze.

W Konkursie zostanie wyłonionych w sumie 10 zwycięzców.

Nagrodami w konkursie (dalej: „nagrody”) są:

głośnik oraz paczka od Perla PEŁNA DOBRA z różnymi opakowaniami hummusów.

Uczestnikowi nie przysługuje prawo zastrzegania szczególnych cech nagród. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących niniejszego Konkursu mają charakter poglądowy.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za formę oraz treść zamieszczonych publikacji przez Uczestników Konkursu i użytkowników portalu Instagram.

 1. WYDANIE NAGRÓD

Informacja o zwycięzcach Konkursu zostanie opublikowana na profilu https://www.instagram.com/perla_pelna_dobra/ nie później niż 72 godziny po zakończeniu Konkursu. Zwycięzca Konkursu w terminie 7 dni od opublikowania informacji na stronie Fanpage’u jest zobowiązany wysłać prywatną wiadomość w serwisie Instagram skierowaną do profilu https://www.instagram.com/perla_pelna_dobra/ wraz z podaniem danych niezbędnych do wydania nagrody przez Organizatora, tj. (i) imienia i nazwiska, (ii) adresu, (iii) numeru telefonu, (iv) adresu mailowego, (v) zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym Konkursem, w tym z ogłoszeniem wyników Konkursu oraz wydaniem nagrody, (vi) oświadczenia, że zwycięzcy Konkursu nie dotyczą zastrzeżenia pkt 2. ust. 2. powyżej oraz, że spełnia wymagania z pkt 2. ust. 1. powyżej.

Po otrzymaniu przez Organizatora wiadomości, o której mowa w pkt 4. ust.1. powyżej, zostanie ustalona data wydania nagrody.

Organizator zastrzega, że powiadomienie Zwycięzców o wygraniu nagrody, nastąpi wyłącznie w formie opisanej powyżej.

W przypadku niespełnienia przez zwycięzcę Konkursu warunków przekazania nagrody, o których mowa w punktach powyżej nagroda przepada na rzecz Organizatora.

Zwycięzca Konkursu zostanie poproszony o wyrażenie zgody na ujawnienie dla celów marketingowych, w tym reklamowych Organizatora Konkursu danych osobowych oraz wizerunku, za co nie będzie przysługiwać zwycięzcy odrębne wynagrodzenie. Stosowne upoważnienie będzie przekazane w formie pisemnej lub w formie wiadomości przesłanej za pośrednictwem serwisu Instagram skierowanej do Fanpage’a. Wyrażenie zgody na ujawnienie dla celów marketingowych, w tym reklamowych Organizatora Konkursu danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym brak podania tych danych osobowych uniemożliwia wydanie nagrody.

 1. REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej do 7 dni od opublikowania wyników konkursu, na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem: „Reklamacje – Gra z okazji Dnia Hummusu – filtr AR”. Reklamacja powinna zawierać (i) nazwę Konkursu, (ii) imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację (iii) adres do doręczeń oraz ewentualnie jego (iv) numer telefonu kontaktowego. Reklamacja pisemna powinna zostać własnoręcznie podpisana przez Uczestnika.

Reklamacje rozpatrywane będą rozpatrzone przez Organizatora w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie Regulaminu.

Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji. Do zachowania terminu na rozpatrzenie reklamacji wystarczające jest wysłanie decyzji Organizatora w ostatnim dniu 30 dniowego terminu, o którym mowa w pkt 5. ust. 2. powyżej.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, na korzyść Uczestnika Konkursu w trakcie jego trwania, tj. w dniu 12.05.2023 r. od godziny 15:00:00 do dnia 19.05.2023 do godziny 23:59:59. Zmiana regulaminu, o której mowa w zdaniu poprzedzającym będzie skuteczna od chwili zamieszczenia informacji na Fanpage’u oraz opublikowania na Fanpage’u Regulaminu o zmienionej treści.

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.